ນິຕິກໍາ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂນຊີ ຊີວະພາບ

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2013 ຈາກ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກເຊັນຮັບຮອງ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 017/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2013 ແລະ ໄດ້ຖືກປະກາດໃຊ້ ຢ່າງເປັນທາງການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບ ເລກທີ 058/ປປທ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ 2014.